Onze leerlingbegeleiding

Op Mencia vinden we het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden en daarbij die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zowel op vakinhoudelijk gebied als wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden.

 0162509a

Mentor

Op het Mencia is de mentor de spil van de leerlingenzorg en ook het eerste contact met de school. In de brugklas neemt de mentor een zeer belangrijke positie in om de overgang van basisschool naar brugklas te vergemakkelijken. Ook in de jaren daarna zullen ouders in eerste instantie vooral met de mentor te maken krijgen. De mentor stimuleert, motiveert en zoekt ook samen met ouders naar oplossingen als het even wat minder gaat.

Dyslexie

Sommige leerlingen hebben dyslexie. Daar hebben zij en hun ouders dagelijks mee te maken. Dyslexie kan het functioneren en het welzijn van het kind op school beïnvloeden. Dyslectische leerlingen hebben meer tijd nodig om nieuwe informatie op te nemen en hebben moeite met dubbele taken (bijvoorbeeld met lezen en hardop lezen, met luisteren en schrijven). Zij leren moeilijk uit het hoofd en informatie zonder samenhang wordt vaak verward. Dyslexie uit zich meestal op het gebied van lezen en spellen. Kernwoorden die tegenwoordig nogal eens worden gebruikt om het begrip dyslexie te omschrijven zijn traagheid en warrigheid. We besteden op school extra aandacht aan dyslexie. Mencia Sandrode screent de brugklassers op mogelijke lees- en/of spellingsmoeilijkheden. Zo voorkomen we dat leerlingen uitvallen door niet ontdekte dyslexie. Is een leerling dyslectisch, dan treffen we maatregelen om te zorgen dat hij of zij er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Daarvoor zijn op school bepaalde afspraken gemaakt.

Wij hanteren het Protocol dyslexie Voortgezet Onderwijs. Dit protocol dyslexie dient als leidraad voor docent, mentoren en dyslexiecoaches bij het signaleren en begeleiden van leerlingen met lees- en spellingsproblemen of dyslexie. Voor vragen met betrekking tot dyslexie kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator 

Ondersteuningscoördinator

Wanneer problemen iedere keer terugkeren, kun je in overleg met je mentor naar de ondersteuningscoördinator. Op onze school is dat mevrouw van den Elshout (ELL).
Zij kan je helpen als je bijvoorbeeld:

– problemen thuis hebt
– nogal eens sombere gevoelens hebt
– iemand hebt verloren die je zeer dierbaar is
– vaak bang of heel boos bent
– faalangstig bent
– problemen hebt tijdens of na de echtscheiding van je ouders

De ondersteuningscoördinator is ook het eerste aanspreekpunt voor leerlingen met (mogelijke) dyslexie en dyscalculie

Ze is te bereiken via lvdelshout@mencia.nl.

Centrum Jeugd en Gezin

Veel vragen op het gebied van professionele ondersteuning kunnen gesteld worden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij zijn bereikbaar via 076 – 504 01 59 (afdeling Etten-Leur en regio). Kijk voor meer informatie op cjgetten-leur.nl of op cjgzundert.nl.

Huiswerkklas (msc)

Binnen de scholengemeenschap Breda kent het Mencia een eigen centrum voor studiebegeleiding en scholing. Voor de leerlingen uit klas 1 t/m 3 op onze school is intensieve huiswerkbegeleiding (IHB) mogelijk. Leerlingen kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag deelnemen aan de intensieve studiebegeleiding met groepjes van maximaal 6 leerlingen per lokaal. Er is keus voor 1, 2 of 3 dagen per week.


Er zijn 3 trimesters per schooljaar en er kan voor elk trimester worden ingeschreven mits er plaats is en men kan voor elk trimester uitschrijven. Algeheel coördinator van het Mencia Studie Centrum is mw. J. (Jolanda) Huijboom. msc@mencia.nl

Inschrijfformulier huiswerkkklas (msc)

Vertrouwenspersoon

Mencia Sandrode streeft na dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen tijdens hun studie en werk. De vertrouwenspersonen dragen zorg voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van ongewenst gedrag in onze school door o.a. voorlichting. Mocht een leerling of medewerker zich onverhoopt slachtoffer voelen van ongewenst gedrag binnen de school, dan kan hij/zij zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen. Naast eerste opvang zullen de vertrouwenspersonen samen met de leerling of medewerker op zoek gaan naar oplossingsmogelijkheden voor de ongewenste situatie. De taakomschrijving van de vertrouwenspersonen vindt u hieronder. De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn:

Voor leerlingen:
Mevrouw van den Elshout – lvdelshout@mencia.nl

(werkdagen: maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend)

Voor leerlingen en medewerkers;
Mevrouw Tiggelman – atiggelman@mencia.nl  

(werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend)

VIB

Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (de zogenaamde kernvakken) worden in de onderbouw wekelijks extra ondersteuningslessen gegeven in kleine groepen (max.16 leerlingen) aan leerlingen voor wie deze extra ondersteuning volgens de vakdocent noodzakelijk is. Daarnaast is er VIB voor planning en organisatie. De VIB start na de herfstvakantie. Er zijn vier VIB-periodes van circa 6 weken. Als uw zoon/dochter is ingedeeld bij VIB, krijgt u hierover bericht. Uw kind wordt opgegeven door de vakdocent en u kunt indien u dit wenst uw kind opgeven via de mentor.